Amortizace

Míra snížení hodnoty aktiva během jeho trvání. To je založeno na opotřebení, spotřebě nebo jiném snížení užitečné ekonomické hodnoty.


Depreciation

A measure of the reduction in value of an asset over its life. This is based on wearing out, consumption or other reduction in the useful economic value.

Použito v metodice