Dodávka

Něco, co musí být poskytnuto k plnění závazku v dohodě o úrovni služeb nebo ve smlouvě. Používá se také neformálnějším způsobem jako plánovaný výstup jakéhokoli procesu.


Deliverable

Something that must be provided to meet a commitment in a service level agreement or a contract. It is also used in a more informal way to mean a planned output of any process.

Použito v metodice