Typ hovoru

Kategorie, která slouží k odlišení příchozích požadavků od servisního stolu. Obvyklé typy hovorů jsou incident, žádost o službu a stížnost.


Call type

A category that is used to distinguish incoming requests to a service desk. Common call types are incident, service request and complaint.

Použito v metodice