Kontrolní limity

Plocha skládající se ze tří standardních odchylek na obou stranách středové čáry nebo v průměru normální distribuce dat zakreslených na kontrolní tabulce, která odráží očekávanou změnu v datech


Control Limits

The area composed of three standard deviations on either side of the centerline, or mean, of a normal distribution of data plotted on a control chart that reflects the expected variation in the data. 

Použito v metodice