Sprint Backlog

Definuje práci pro sprint, reprezentovanou sadou úkolů, které musí být splněny k realizaci cílů sprintů, a vybranou sadu položek s nevyužitým produktem.


Sprint Backlog

Defines the work for a sprint, represented by the set of tasks that must be completed to realize the sprint's goals, and selected set of product backlog items.

Použito v metodice