Kontinuum architektury

Část podnikového kontinua. Repositář prvků architektury se zvyšující se mírou detailu a specializace. Toto kontinuum začíná se základy jako referenční modely, strategie a základní stavební bloky. Dále pokračuje k architekturám odvětví a končí architekturami specifickými pro podnik.


Continuity of architecture

Part of the business continuum. The repository of architectural elements with an increasing degree of detail and specialization. This continuum begins with basics as reference models, strategies, and building blocks. It continues to branch architectures and ends with enterprise-specific architectures.

Použito v metodice