Ministerstvo lásky

Jsme ministerstvem zřízeným podle §19a zákona č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších přepisů. 

  Ministerstvo lásky

  Kdo jsme

  Jsme ministerstvem zřízeným podle §19a zákona č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších přepisů. 

  Po zřízení ministerstva pro místní rozvoj 1.11.1996 a zrušení ministerstva informatiky ke dni 1.6.2007 se jedná o významný krok k posílení oblastí veřejní správy. Ministerstvo bylo řízeno dne 1.3.2021 a v tomto roce byly rovněž vytvořeny základní agendy ministerstva, které jsou dle kompetenčního zákona

  • Vedení evidence zamilovaných 
  • Spolupráce v oblasti lásky v rámci EU
  • Vedení evidence pohlavně-přenosných chorob
  • Zpracování projektů rozvoje lásky v České republice 
  • ohled nad láskou a zamilovanými na území České republiky
  • Centrum vědecko-výzkumných projektů vztahů pravdy a lásky
  • Hodnocení stavu zamilovanosti ve vazbě na relevantní právní předpisy EU
  Kdo jsme

  Upozornění

  V roce 2022 připravuje ministerstvo vydání nového zákona o lásce, který zakotví základní požadavky na obyvatele ve vztahu k lásce. Tento zákon novelizuje rovněž trestní zákoník č. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve vztahu k případným přestupkům v oblasti lásky, jako je například bezdůvodné bráněné lásky. 

  Ministerstvo se dále důrazně ohrazuje proti některým informacím vybraných médií, které uvádějí, že cílem vzniku ministerstva je zvýšení porodnosti jako nástroje budoucího ekonomického růstu, který je aktuálně bržděn zejména nedostatkem pracovníků ve výrobní sféře. Ministerstvo uvádí, že jeho agenda obsahuje důležité oblasti lásky nejen na úrovni České republiky, ale rovněž v rámci příslušných agend EU, cílem ministerstva je udržovat společnost lásky v přirozené úrovni a nijak neuměle nezvyšovat oblast porodnosti nad přirozené hodnoty dlouhodobého vývoje. 

  Upozornění

  Organizační struktura ministerstva

  Organizační struktura ministerstva je uvedena na následujícím organigramu. Pro kontakt příslušného zaměstnance použijte email v notaci jméno.[email protected]. Ministerstvo má celkem 84 zaměstnanců, členění je do 5 odborů. Ministerstvo má jednoho odborného náměstka a jednoho politického náměstka.


  Profil Ministra

  Mgr. et Ing. Jaroslava Knedlíčková

  Pro potřeby tisku uvádíme profil ministryně včetně fotografie a vybraného úseku profesního vzdělávání. 

  Ministryně vystudovala základní školu Chelčického na Praze tři, své studium pokračovala 4-letým obecným gymnáziem Pražačka. Následně právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor obecné právo. Své studium zakončila na České zemědělské univerzitě na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se zaměřením na reprodukci hospodářských zvířat. 

  Po ukončení studia se věnovala advokátní praxi se zaměřením na spory v oblasti zemědělství a reprodukci hospodářských zvířat. V oblasti certifikátů je držitelem. PRINCE 2 Professional, dále GDPR Profeesional a rovněž je certifikovaným inseminátorem II. stupně. 

  Nedaleko Ondřejova ve středních Čechách má dům s rozsáhlými polnostmi a věnuje se chovu koní. Je vdaná a má tři dcery. Jejím manželem je Jiří Knedlíček, známý šéfkuchař pražského hotelu Imperial, který převzal pomyslnou štafetu obrany kvalitní gastronomie po Zdeňku Pohlraichovi. 

  Profil Ministra

  Informace ředitele ICT

  Na základě požadavku ministryně na maximální transparentnost a sdílení informací uvádím základní informace o provozu ICT v rámci resortu. 

  V oblasti informatiky se snažíme o jednoduchou moderní organizaci založenou na cloudových (SAAS) službách ve většině oblastí. Tento model jsme zvolili s ohledem na finanční úspory provozu organizace s ohledem na počet zaměstnanců. 

  Všichni zaměstnanci jsou vybaveni služebním mobilním telefonem a služebním notebookem dle vlastního výběru do stanoveného finančního limitu pro konkrétní pozici zaměstnance. Všichni zaměstnanci dostávají vybrané zařízení zakoupené v originální krabici s kompletními právy a zajišťují si jeho oživení a instalaci vlastními prostředky.

  Obsazení pozic

  • ICT útvar má celkem 10 pracovních pozic.
  • Z toho je aktuálně obsazených 8 pracovních pozic.
  • 2 pozice pro Manažera kybernetické bezpečnosti a Architekta kybernetické bezpečnosti jsou dosud neobsazeny. 
  Informace ředitele ICT

  Informace o realizovaných agendách

  Ministerstvo realizuje dvě významné zákonné agendy

  Oba informační systémy byly vybudovány mezi roky 2019 a 2020 na základě otevřených výběrových řízení. Dodavatelem obou informačních systémů je společnost IBM Česká republika, s.r.o. 

  IS Velká Láska

  Vedení evidence zamilovaných, která je realizována v informačním systému VELKÁ LÁSKA 1, který je významným informačním systémem podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

  Informační systém čerpá data z registru obyvatel a k těmto datům vede další informace o jejich zamilovanosti, počtu svateb/rozvodů, počtu dětí. Současně koncentruje rovněž další informace o věrnosti, případných nevěrách aj. 


  IS PŘENOS

  Vedení evidence pohlavně-přenosných chorob v informačním systému PŘENOS, který je kritickým informačním systémem podle zákona o kybernetické bezpečnosti. PŘENOS obsahuje data o občanech ČR, kteří se historicky nakazili jakoukoli pohlavně přenosnou chorobou i historicky. Na základě informací z informačního systému VELKÁ LÁSKA 1 následně mapuje potenciální přenosy pohlavních chorob a upozorňuje evidované občany na nutno provedení vyšetření, pokud je vyhodnoceno možní přenesení příslušné pohlavní choroby.

  ICT architektura

  Hardware, Software, IS ministerstva

  Pro komunikaci využíváme prostředky Microsoft v rámci programu O365. Nepoužíváme Microsoft Intune.  V rámci budovy provozujeme pouze wi-fi síť s připojením k internetu (bez segmentace pro interní uživatele a návštěvníky), které je zajišťováno poskytovatelem internetového připojení včetně provozu firewallu 4 generace, kterým je filtrován provoz výhradně dovnitř organizace. Správa zařízení je externí. 

  Jako centrum identit využíváme Azure Active directory, kde je uvedena identita každého zaměstnance. V rámci organizace není SSO, přístupy k jednotlivým informačním systémům zajišťujeme ručně na základě přiřazení uživatele ke konkrétnímu informačnímu systému v tomto informačním systému. 

  Jako vybrané informační systémy provozujeme

  • Evidence majetku – systém Alvao ve formě SAAS.
  • Spisová služba výrobce Gordic realizovaná a provozovaná jako SAAS v cloudu.
  • Freshdesk – informační systém pro ticketing uvnitř úřadu, realizováno jako SAAS.
  • Webové stránky na tayllorcox mlask spravované a provozované externím dodavatelem včetně hostingu.
  • PŘENOS – vlastní informační systém vyvinutý zakázkově, provozovaný externím subjektem na IAAS MS Azure, zdrojové kódy v resortním GitHub. Redundance je řešena zodolněním na úrovni infrastruktury Microsoft pro službu IAAS. 
  • VELKÁ LÁSKA 1 - vlastní informační systém vyvinutý zakázkově, provozovaný externím subjektem na IAAS MS Azure, zdrojové kódy v resortním GitHub. Redundance je řešena zodolněním na úrovni infrastruktury Microsoft pro službu IAAS.

  Neprovozujeme řešení DLP, SIEM nebo Vulnerability management z důvodu minimální vlastní infrastruktury. Všechny provozované informační systémy vlastní výroby jsou ověřeny penetračními testy v rozsahu OWASP. 

  ICT architektura

  Odbor fyzické bezpečnosti

  Informace o bezpečnosti budovy, která je střežena kamerovým systémem

  Vstup do budovy je zabezpečen recepcí s fyzickým externím pracovníkem ostrahy. Návštěvy mohou pouze do vybraného segmentu budovy se zasedacími místnostmi, návštěvy se pohybují výhradně pod dohledem zaměstnance ministerstva, návštěvy prochází bezpečnostním rámem.

  V budově je umístěna serverovna, kde se nalézají pouze aktivní prvky pro konektivitu, přístup vícefaktorovým ověřením na otisk prstu. Perimetr objektu je dán vlastním pozemkem, dohled opět kamerovými systém, dále žiletkový drát nad plotem ze všech stran objektu. Parkování před objektem za dohledu kamer.

  Odbor projektového řízení

  Informace o projektové kanceláři, resp. odboru projektového řízení.

  Projektové řízení je realizováno výhradně agilně v souladu s aktuálními trendy a ohledem na malou a pružnou organizaci. Pro komunikaci v rámci různých projektů jsou používány zejména mobilní telefony, MS Teams, dále emailová komunikace bez omezení nebo sdílení dat s využitím MS Teams. MS Teams jsou rovněž využity pro komunikaci v rámci týmů. 

  Dále může být využit MS One Drive pro sdílení dat mezi týmy a rovněž externími subjekty. V případě potřeby je dále povoleno využití www.uschovna.cz nebo www.leteckaposta.cz. Pro projekty s diskrétními informace je využit Protonmail.com z důvodu bezpečnosti využití informací před Policií ČR nebo dalšími bezpečnostními složkami.

  Odbor personální a mzdový

  Informace o personálně mzdovém oddělení, která má cca 90 směrnic pro řízení.

  Pro inzerci volných pozic jsou využity webové stránky www.jobs.cz a rovněž webová prezentace organizace. Pečlivě vybíráme a testujeme uchazeče (rovněž psychotesty) pro vybrané pracovní pozice. Bohužel s ohledem na počty volných pracovníků jsme rádi, když se na otevřenou pracovní pozici vůbec někdo přihlásí.

  Máme rozsáhlou strukturu asi 90 interních předpisů detailně regulujících činnost zaměstnance včetně disciplinárního řádu, který uplatňujeme při jejich porušení. V oblasti personalistiky motivujeme zaměstnance pestrou paletou výhod např. Benefit + na léky, stravenky, karta multisport a karta sexsport umožňující odběr zboží z vybraných sexshopů. Provozujeme podnikovou chatu Početí v Krkonoších s výhodnými cenami pro naše zaměstnance. 

  Právní odbor

  Informace o činnostech legislativního odboru

  Kromě právních činností a legislativně právních činností se odbor rovněž zabývá interním auditem a auditní činností. Jedna auditní pozice Auditora kybernetické bezpečnosti rovněž zajišťuje interní audit, audit a kontroly dodavatelů, hodnocení realizovaných dodávek a dalších auditních činností.

  Tato pozice dále zajišťuje součinnost NKÚ v případě kontrolních činností podle zákona o státní kontrole. Tato pozice je bohužel od vzniku ministerstva dosud neobsazena. 

  Kde sídlíme

  Česká republika - Ministerstvo lásky

  Ministerstvo sídlí v budově SŽDC v ulici Jeseniova na pražském Žižkově. Můžete se k nám dostat tramvají ze zastávky Flora, případně autobusem 133 nebo 207 z Florence. Parkování v okolí budovy je omezeno na modré zóny a jejich využití je možné pouze s mobilní aplikací Parkuj v klidu. 

  • Jeseniova 60
  • 132 00 Praha 3 – Žižkov
  • Tel. centrála: + 420 221 001 011
  • Email: [email protected] | Datová schránka: xyvz67k


  Kde sídlíme

  Chcete získat dárek k narozeninám?