Detaily

Názory na detailní úrovni obvykle zvažují jednu vrstvu a jeden aspekt z rámce ArchiMate a obvykle se zabývají zúčastněnými stranami, jako jsou softwarový inženýři odpovědní za návrh a implementaci softwarových komponent nebo vlastníků procesů odpovědných za efektivní a efektivní provádění procesu.


Details

Views on the detailed level typically consider one layer and one aspect from the ArchiMate framework, and typically address stakeholders such as software engineers responsible for the design and implementation of a software component or process owners responsible for effective and efficient process execution.

Použito v metodice