Pohled na realizaci cílů

Umožňuje konstruktérovi modelovat zpřesňování cílů (vysoké úrovně) do konkrétnějších cílů a upřesnění konkrétních cílů do požadavků nebo omezení, které popisují vlastnosti, které jsou potřebné k realizaci cílů.


Goal Realization Viewpoint

Allows a designer to model the refinement of (high-level) goals into more concrete goals, and the refinement of concrete goals into requirements or constraints that describe the properties that are needed to realize the goals.

Použito v metodice