Hub and spoke

Termín popisující systém organizačního designu pro P3O, kde je centralizovaná kancelář (hub) připojena k řadě menších decentralizovaných kanceláří (paprsků), každý s podsouborem obchodních cílů, funkcí a služeb centralizované kanceláře.

Všechny informace a procesy (spojení) jsou uspořádány tak, že se pohybují podél paprsků do centra středu. Model typu hub-and-spoke poskytuje výhodu škálovatelnosti pro velké organizace a podporuje vlastní podnikání tím, že udržuje úroveň decentralizace.


Hub and spoke

A term to describe a system of organizational design for P3O where there is a centralized office (the hub) connected to a number of smaller decentralized offices (the spokes) each with a sub-set of the centralized office’s business objectives, functions and services.

All information and processes (connections) are arranged so that they move along spokes to the hub at the centre. A hub-and-spoke model provides the benefit of scalability for large organizations and supports business ownership by maintaining a level of decentralization.

Použito v metodice