Koncový uživatel

Osoba, která využívá výstup z projektu nebo poskytované služby.


End user

The person who uses the nal output of a project or delivered service.

Použito v metodice