Procedura

Generic - Série kroků k dosažení něčeho.

ITIL - Dokument obsahující kroky, které specifikují, jak dosáhnout aktivity. Postupy jsou definovány jako součást procesů. Viz také pracovní návod.

PPM - Řada akcí pro konkrétní aspekt řízení projektů vytvořených speciálně pro projekt - například postup řízení rizik.


Procedure

Generic – A series of steps taken to achieve something.

ITIL – A document containing steps that specify how to achieve an activity. Procedures are defined as part of processes. See also work instruction.

PPM – A series of actions for a particular aspect of project management established specifically for the project – for example, a risk management procedure.

Použito v metodice