Zákazník

Generic - Osoba, která platí. Může být také znám jako klient nebo kupující.

ITIL - Někdo, kdo kupuje zboží nebo služby. Zákazník poskytovatele IT služeb je osoba nebo skupina, která definuje a souhlasí s cílovými úrovněmi služby. Termín je také někdy používán neformálně jako uživatel - například "Je to organizace zaměřená na zákazníka".

PPM - Osoba nebo skupina, která zadala zakázku a bude mít prospěch z konečných výsledků.


Customer

Generic – The person who is paying. May also be known as the client, buyer or purchaser.

ITIL – Someone who buys goods or services. The customer of an IT service provider is the person or group who defines and agrees the service level targets. The term is also sometimes used informally to mean user – for example, ‘This is a customer- focused organization.’

PPM – The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results.

Použito v metodice