Kontrolní rámec

Model nebo uznávaný systém kontrolních kategorií, který pokrývá všechny vnitřní kontroly očekávané v rámci organizace.


Control Framework

A model or recognised system of control categories that covers all internal controls expected within an organisation.

Použito v metodice