Rizikové faktory

Měřitelné nebo pozorovatelné projevy nebo charakteristiky procesu, který buď indikuje přítomnost rizika, nebo má tendenci zvyšovat expozici.


Risk Factors

Measurable or observable manifestations or characteristics of a process that either indicates the presence of risk or tend to increase exposure.

Použito v metodice