Anonymita

Kvalita nebo stav, kdy nebyl uveden nebo identifikován.


Anonymity

The quality or state of not being named or identified.

Použito v metodice