Assembler

Program, který přijímá jako vstupní program napsaný v jazyce sestavení a překládá jej do strojového kódu nebo jazyka stroje.


Assembler

A program that takes as input a program written in assembly language and translates it into machine code or machine language.

Použito v metodice