Auditní důkazy

Informace používané k podpoře auditorského stanoviska.


Audit Evidence

The information used to support the audit opinion.

Použito v metodice