Benefit

V podnikání je výsledek, jehož povaha a hodnota (vyjádřená různými způsoby) považuje podnik za výhodný.


Benefit

In business, an outcome whose nature and value (expressed in various ways) are considered advantageous by an enterprise.

Použito v metodice