Elektronický podpis

Jakákoli technika navržená tak, aby poskytovala elektronický ekvivalent ručně psaného podpisu prokazující původ a integritu konkrétních údajů. Digitální podpisy jsou příkladem elektronických podpisů.


Electronic Signature

Any technique designed to provide the electronic equivalent of a handwritten signature to demonstrate the origin and integrity of specific data. Digital signatures are an example of electronic signatures.

Použito v metodice