Evidence

1. Informace, které dokazují nebo vyvracejí uvedenou záležitost.

2. Informace, které auditor shromáždí v průběhu auditu IS, relevantní, pokud se týká cílů auditu a má logický vztah ke zjištěním a závěrům, které jsou používány k podpoře.


Evidence

1. Information that proves or disproves a stated issue.

2. Information that an auditor gathers in the course of performing an IS audit; relevant if it pertains to the audit objectives and has a logical relationship to the findings and conclusions it is used to support.

Použito v metodice