Firewall

Systém nebo kombinace systémů, které vynucují hranice mezi dvěma nebo více sítěmi, které typicky tvoří bariéru mezi zabezpečeným a otevřeným prostředím, jako je internet.


Firewall

A system or combination of systems that enforces a boundary between two or more networks, typically forming a barrier between a secure and an open environment such as the Internet.

Použito v metodice