HTML

Hypertextový jazyk

Jazyk určený k vytváření webových stránek s hypertextovými a dalšími informacemi, které se zobrazí ve webovém prohlížeči, používané k strukturování informací - označující určitý text jistě jako nadpisy, odstavce, seznamy - a mohou být použity k popisu do určité míry vzhledu a sémantiky dokumentu.


HTML

Hypertext Markup Language

A language designed for the creation of web pages with hypertext and other information to be displayed in a web browser; used to structure information‐‐denoting certain text sure as headings, paragraphs, lists‐‐and can be used to describe, to some degree, the appearance and semantics of a document.

Použito v metodice