Indikátor rizika

Metrika, která dokáže, že podnik podléhá nebo má vysokou pravděpodobnost, že bude vystaven riziku, které přesahuje definovaný poţadavek na riziko.


Risk Indicator

A metric capable of showing that the enterprise is subject to, or has a high probability of being subject to, a risk that exceeds the defined risk appetite.

Použito v metodice