Interní kontrola účetního výkaznictví

Kontrola nad finančním výkaznictvím (ICFR) popisuje proces používaný veřejnými podniky ve Spojených státech, aby zvýšil spolehlivost svých finančních výkazů tím, že sníží riziko významných chyb nebo nesprávností.


Internal Control over Financial Reporting

Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) describes the process used by U.S. public companies to enhance the reliability of their financial statements by reducing the risk of material errors or misstatements.

Použito v metodice