Konfigurace vyzvánění

Používané v sítích token ringu nebo FDDI, jsou všechny stanice (uzly) připojeny k vícečlánkové přístupové jednotce (MSAU), která se fyzicky podobá hvězdicové topologii.


Ring Configuration

Used in either token ring or fiber distributed data interface (FDDI) networks, all stations (nodes) are connected to a multi‐station access unit (MSAU), that physically resembles a star‐type topology.

Použito v metodice