Kontrolní praxe

Klíčový kontrolní mechanismus, který podporuje dosažení cílů kontroly prostřednictvím odpovědného využívání zdrojů, vhodného řízení rizik a sladění IT s podnikáním.


Control Practice

Key control mechanism that supports the achievement of control objectives through responsible use of resources, appropriate management of risk and alignment of IT with business.

Použito v metodice