Kriteria

Standardy a měřítka použité k měření a prezentaci předmětu a proti kterému auditor IS posoudí předmět.

Při atestační zakázce mohou být hodnoceny měřítka, na jejichž základě lze řídit písemné tvrzení vedení. Pracovník tvoří závěr týkající se předmětu s odkazem na vhodná kritéria.


Criteria

The standards and benchmarks used to measure and present the subject matter and against which an IS auditor evaluates the subject matter.

In an attestation engagement, benchmarks against which management's written assertion on the subject matter can be evaluated. The practitioner forms a conclusion concerning subject matter by referring to suitable criteria.

Použito v metodice