Model

Způsob, jak popsat daný soubor komponent a jak se tyto komponenty týkají, aby popsali hlavní fungování objektu, systému nebo konceptu.


Model

A way to describe a given set of components and how those components relate to each other in order to describe the main workings of an object, system, or concept.

Použito v metodice