Monitorovací politika

Pravidla, která popisují nebo vymezují způsob, jakým jsou zachycovány a interpretovány informace o používání počítačů, sítí, aplikací a informací.


Monitoring Policy

Rules outlining or delineating the way in which information about the use of computers, networks, applications and information is captured and interpreted.

Použito v metodice