NDA

Smlouva o nediskriminaci

Právní smlouva mezi nejméně dvěma stranami, která načrtává důvěrné materiály, které strany chtějí vzájemně sdílet za určitým účelem, ale chtějí omezit všeobecné užívání, smlouva, jíž se strany dohodly, že nezveřejní informace, na které se dohoda vztahuje


NDA

Nondisclosure Agreement

A legal contract between at least two parties that outlines confidential materials that the parties wish to share with one another for certain purposes, but wish to restrict from generalized use; a contract through which the parties agree not to disclose information covered by the agreement

Použito v metodice