Nepravidelnost

Porušení zavedené politiky řízení nebo regulačního požadavku. Může se jednat o záměrné nesprávnosti nebo o vynechání informací týkajících se oblasti, která je předmětem auditu, nebo podniku jako celku, hrubé nedbalosti nebo neúmyslných protiprávních jednání.


Irregularity

Violation of an established management policy or regulatory requirement. It may consist of deliberate misstatements or omission of information concerning the area under audit or the enterprise as a whole, gross negligence or unintentional illegal acts.

Použito v metodice