NPV

Čistá současná hodnota

Vypočítané pomocí diskontní sazby investice po zdanění a řady očekávaných přírůstkových peněžních výdajů (počáteční investiční a provozní náklady) a peněžních příjmů (úspory nákladů nebo výnosů), ke kterým dochází v pravidelných obdobích během životního cyklu investice.


NPV

Net present value

Calculated by using an after‐tax discount rate of an investment and a series of expected incremental cash outflows (the initial investment and operational costs) and cash inflows (cost savings or revenues) that occur at regular periods during the life cycle of the investment.

Použito v metodice