Politika

1. Obecně dokument, který zaznamenává zásadu nebo postup na vysoké úrovni, o kterém bylo rozhodnuto. Zamýšleným účelem je ovlivňovat a usměrňovat současná i budoucí rozhodování tak, aby byly v souladu s filozofií, cíli a strategickými plány stanovenými řídícími týmy podniku.

2. Celkový záměr a směr, jak formálně vyjádřil vedení.


Policy

1. Generally, a document that records a high‐level principle or course of action that has been decided on. The intended purpose is to influence and guide both present and future decision making to be in line with the philosophy, objectives and strategic plans established by the enterprise’s management teams.

2. Overall intention and direction as formally expressed by management.

Použito v metodice