Přenos rizik

Proces přidělování rizika jinému podniku, obvykle prostřednictvím nákupu pojistné smlouvy nebo outsourcingem služby.


Risk Transfer

The process of assigning risk to another enterprise, usually through the purchase of an insurance policy or by outsourcing the service.

Použito v metodice