Příslušné auditorské důkazy

Auditorský důkaz je relevantní, pokud se týká cílů auditu a má logický vztah k zjištěním a závěrům, které jsou používány k jeho podpoře.


Relevant Audit Evidence

Audit evidence is relevant if it pertains to the audit objectives and has a logical relationship to the findings and conclusions it is used to support.

Použito v metodice