Profesionální soud

Aplikace příslušných znalostí a zkušeností při informovaném rozhodování o směrech činnosti, které jsou vhodné za okolností auditu a ověřování zakázky IS.


Professional Judgement

The application of relevant knowledge and experience in making informed decisions about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the IS audit and assurance engagement.

Použito v metodice