Profesní skepticismus

Postoj, který zahrnuje dotazovací mysl a kritické hodnocení důkazních informací.


Professional Skepticism

An attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence.

Použito v metodice