Rámec správy

Rámec je základní koncepční struktura používaná k řešení komplexních otázek. Povinnost správy. Soubor konceptů, předpokladů a postupů, které definují způsob, jakým lze něco přiblížit nebo pochopit, vztahy mezi zúčastněnými subjekty, role zúčastněných osob a hranice (co je a není zahrnuto do systému řízení).


Governance Framework

A framework is a basic conceptual structure used to solve or address complex issues. An enabler of governance. A set of concepts, assumptions and practices that define how something can be approached or understood, the relationships amongst the entities involved, the roles of those involved, and the boundaries (what is and is not included in the governance system).

Použito v metodice