Reprezentace

Podpesané nebo ústní vyjádření vydané vedením odborníkům, kde vedení prohlašuje, že současný nebo budoucí fakt (např. proces, systém, postup, pravidla) je nebo bude v určitém stavu podle nejlepších znalostí vedení.


Representation

A signed or oral statement issued by management to professionals, where management declares that a current or future fact (e.g., process, system, procedure, policy) is or will be in a certain state, to the best of management’s knowledge.

Použito v metodice