Řetěz péče

Právní zásada týkající se platnosti a integrity důkazů. Vyžaduje zodpovědnost za všechno, co bude použito jako důkaz v právním řízení, aby bylo zajištěno, že bude možné jej počítat od okamžiku, kdy byla shromážděna, až do doby, kdy bude předložena soudu.


Chain of Custody

A legal principle regarding the validity and integrity of evidence. It requires accountability for anything that will be used as evidence in a legal proceeding to ensure that it can be accounted for from the time it was collected until the time it is presented in a court of law.

Použito v metodice