Riziko odběru vzorků

Pravděpodobnost, že auditor IS dosáhl nesprávného závěru, protože byl testován auditovaný vzorek spíše než celá populace.


Sampling Risk

The probability that an IS auditor has reached an incorrect conclusion because an audit sample, rather than the entire population, was tested.

Použito v metodice