Riziko předmětu auditu

Riziko relevantní pro oblast, která je předmětem přezkumu: - Obchodní riziko (platební schopnost zákazníka, úvěrová bonita, tržní faktory atd.), - Riziko smlouvy (odpovědnost, cena, typ, sankce apod.) , - Rizika projektu (zdroje, soubor dovedností, metodologie, stabilita produktu atd.), - Technologické riziko (řešení, architektura, síť hardwarové a softwarové infrastruktury, distribuční kanály atd.).


Audit Subject Matter Risk

Risk relevant to the area under review: ‐ Business risk (customer capability to pay, credit worthiness, market factors, etc.) ‐ Contract risk (liability, price, type, penalties, etc.) ‐ Country risk (political, environment, security, etc.) ‐ Project risk (resources, skill set, methodology, product stability, etc.) ‐ Technology risk (solution, architecture, hardware and software infrastructure network, delivery channels, etc.).

Použito v metodice