Schopnost

Schopnost, kompetence nebo zdroj, který může podnik vlastnit nebo požadovat v podniku, obchodní funkci nebo na individuální úrovni, který má potenciál nebo je povinen přispívat k výsledkům podnikání a vytvářet hodnotu.


Capability

An aptitude, competency or resource that an enterprise may possess or require at an enterprise, business function or individual level that has the potential, or is required, to contribute to a business outcome and to create value.

Použito v metodice