Shoda

Dodržování a schopnost prokázat dodržování mandatorních požadavků stanovených zákony a předpisy, jakož i dobrovolné požadavky vyplývající ze smluvních závazků a vnitřních politik.


Compliance

Adherence to, and the ability to demonstrate adherence to, mandated requirements defined by laws and regulations, as well as voluntary requirements resulting from contractual obligations and internal policies.

Použito v metodice