Šifra

Šifra (výrazná SAI-fuhr) je jakákoli metoda šifrování textu (skrývání jeho čitelnosti a významu). Je také někdy používán odkazovat se na šifrovanou textovou zprávu, i když zde je preferován termín šifrový text. Jeho původem je arabský sifr, který znamená prázdný nebo nulový.

Kromě kryptografického významu znamená šifra také (1) Někoho nevýznamného. (2) Kombinaci symbolických písmen jako v propleteném tkaní písmen pro monogram.


Cipher

A cipher (pronounced SAI-fuhr) is any method of encrypting text (concealing its readability and meaning). It is also sometimes used to refer to the encrypted text message itself although here the term ciphertext is preferred. Its origin is the Arabic sifr, meaning empty or zero.

In addition to the cryptographic meaning, cipher also means: (1) Someone insignificant. (2) A combination of symbolic letters as in an entwined weaving of letters for a monogram.

Použito v metodice