SMART

Specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a včasné, obecně používané k popisu vhodně stanovených cílů.


SMART

Specific, measurable, attainable, realistic and timely, generally used to describe appropriately set goals.

Použito v metodice