Smlouva o escrow

Právní úprava, podle které je aktivum (často peníze, ale někdy jiný majetek, jako je umění, vlastnická práva, webové stránky, zdrojový kód softwaru nebo kryptografický klíč), doručeno třetí osobě (nazývané escrow agentovi) důvěru nebo jiným způsobem do doby, než nastane událost nebo splnění podmínky nebo podmínek ve smlouvě.


Escrow Agreement

A legal arrangement whereby an asset (often money, but sometimes other property such as art, a deed of title, web site, software source code or a cryptographic key) is delivered to a third party (called an escrow agent) to be held in trust or otherwise pending a contingency or the fulfillment of a condition or conditions in a contract.

Použito v metodice