Správa změn

Holistický a proaktivní přístup k řízení přechodu od současného k požadovanému organizačnímu stavu, který se zaměřuje konkrétně na kritické lidské nebo "měkké" prvky změn.


Change Management

A holistic and proactive approach to managing the transition from a current to a desired organizational state, focusing specifically on the critical human or "soft" elements of change.

Použito v metodice