Stanovisko auditora

Formální vyjádření odborníka v oblasti auditů nebo uvědomění IS, které popisuje rozsah auditu, postupy použité při sestavování zprávy a zda zjištění podporují, že kritéria auditu byla splněna.


Auditor’s Opinion

A formal statement expressed by the IS audit or assurance professional that describes the scope of the audit, the procedures used to produce the report and whether or not the findings support that the audit criteria have been met.

Použito v metodice